Dyrektor: Szymon Hajduk

Zastępca Dyrektora: Tomasz Dzięcioł

Tel. (22) 60 174 46
Fax (22) 60 174 44
dps@udsc.gov.pl

Struktura Departamentu:

- Wydział I

- Wydział II

- Wydział III

- Wydział VI

- Wydział V

Do zakresu działania Departamentu Pomocy Socjalnej należy prowadzenie spraw związanych z:

1) udzielaniem pomocy:
  a) cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy,
  b) cudzoziemcom, którzy cofnęli wniosek o nadanie statusu uchodźcy,
  c) małoletnim cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki ubiegającym się o udzielenie azylu,
  d) cudzoziemcom korzystającym z ochrony czasowej;
2) koordynowaniem wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Urzędu w zakresie korzystania przez cudzoziemców z ochrony czasowej;
3) zapewnieniem prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
4) nadzorem nad wykonywaniem ochrony fizycznej w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy prowadzonych w obiektach nienależących do Urzędu;
5) organizacją pogrzebów w przypadku śmierci cudzoziemców, którzy ubiegali się o nadanie statusu uchodźcy lub z wypłatą zasiłku pogrzebowego osobie, która poniosła koszty pogrzebu takiego cudzoziemca;
6) współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy socjalnej udzielanej cudzoziemcom;
7) zapewnieniem wsparcia cudzoziemcom w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy oraz udzielaniem informacji w zakresie pomocy społecznej;
8) współudziałem w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowych z partnerami zagranicznymi;
9) współudziałem w przygotowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
10) współpracą z właściwymi organami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
11) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie trwałym Urzędu w zakresie dotyczącym obsługi ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy;
12) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym obsługi ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.