Departament Pomocy Socjalnej

Dyrektor: Szymon Hajduk

Zastępca Dyrektora: Tomasz Dzięcioł

Tel. (47) 72 176 75
Fax (22) 60 174 44
dps@udsc.gov.pl


Struktura Departamentu:

  • Wydział Udzielania Pomocy Socjalnej i Opieki Medycznej
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Wydział Projektów i Preintegracji
  • Wydział Zarządzania Ośrodkami dla Cudzoziemców
     

Do zakresu działania Departamentu Pomocy Socjalnej należy:

1.    Udzielanie i realizacja pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, zarówno mieszkających w ośrodkach jak i korzystających ze świadczeń pieniężnych na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Polski, w tym m.in.:
a)    prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców zarówno będących jak i niebędących w trwałym zarządzie UdSC,
b)    nadzór nad realizacją umów na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców w ośrodkach niebędących w trwałym zarządzie,
c)    prowadzenie spraw dotyczących inwestycji, remontów oraz prac usługowo-konserwacyjnych w ośrodkach będących w trwałym zarządzie;
d)    obsługa cudzoziemców otrzymujących pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego, w tym w szczególności przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia pomocy socjalnej i opieki medycznej przyznawanej przez Szefa Urzędu;
e)    prowadzenie spraw związanych z realizacją rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki cudzoziemców w tym ich zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne,
f)    zapewnienie możliwości nauki języka polskiego,
g)    prowadzenie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez cudzoziemców regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców lub agresywnym zachowaniem cudzoziemców wobec cudzoziemców przebywających w ośrodku dla cudzoziemców lub personelu tego ośrodka,
h)    monitorowanie przestrzegania przez cudzoziemców regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców,
i)    zapewnienie wsparcia cudzoziemcom w zakresie dotyczącym postępowania w sprawie o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielanie informacji w zakresie pomocy społecznej,
j)    realizacja działań z zakresu przeciwdziałania i zwalczania przypadków przemocy wobec cudzoziemców przebywających w ośrodkach oraz otrzymujących pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec małoletnich cudzoziemców,
k)    organizowanie spotkań i udział w pracach Lokalnych Zespołów Współdziałania w celu oceny ryzyka występowania przypadków przemocy wobec cudzoziemców,
l)    współpraca z organami porządku publicznego w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców w ośrodku,
m)    monitorowanie sytuacji cudzoziemców otrzymujących pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego,
n)    prowadzenie spotkań informacyjnych w ośrodkach recepcyjnych dla nowoprzybyłych cudzoziemców;

2.    Prowadzenie postępowań w sprawach związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom na podst. art.  61 ust. 1a w zw. z art. 70 ust. 2, art. 68, art. 70 ust. 1, art. 71 i 72, art. 112,  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP;

3.    Prowadzenie spraw związanych z:
a)    udzielaniem cudzoziemcom opieki medycznej oraz nadzorem nad jej realizacją,
b)    pobytem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych małoletnich cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki i ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej albo azylu,
c)    organizacją pogrzebów w przypadku śmierci cudzoziemców, którzy ubiegali się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub z wypłatą zasiłku pogrzebowego osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego cudzoziemca,
d)    udzielaniem pomocy w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego mają prawo wjazdu,
e)    udzielaniem pomocy w związku z przeniesieniem cudzoziemców do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia nr 604/2013,
f)    udzielaniem zgód na wejście na teren ośrodków

4.    Współpraca z:
a)    organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi w sprawach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ośrodkach dla cudzoziemców oraz przestrzegania go przez cudzoziemców otrzymujących pomoc socjalną w postaci świadczenia pieniężnego,
b)    organami i instytucjami systemu zarządzania kryzysowego w sprawach dotyczących funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców na danym terytorium, w tym z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, władzami samorządowymi, Państwową Strażą Pożarną, Policją, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i innymi inspekcjami terenowym,
c)    komórkami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich w sprawach dotyczących funkcjonowania ośrodków dla cudzoziemców na terytorium danego województwa lub zamieszkiwania większej liczby cudzoziemców korzystających z pomocy udzielanej poza ośrodkiem dla cudzoziemców,
d)    administracji rządowej, samorządowej, placówkami, o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, partnerami zagranicznymi oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi w sprawach dotyczących problematyki związanej z cudzoziemcami ubiegającymi się o udzielenie ochrony międzynarodowej otrzymującymi pomoc socjalną,

5.    Przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków programów pomocowych we współpracy z komórką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za realizowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pochodzących ze źródeł pomocy zagranicznej.