Dyrektor: Ireneusz Przeklasa

Tel. (22) 60 174 10

Fax (22) 60 174 17

E-mail: biuroinformatyki@udsc.gov.pl

Struktura:

– Wydział Projektów Informatycznych

– Wydział Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego

– Wydział Obsługi Teleinformatycznej

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Do zakresu działania Biura Informatyki należy:

1) budowa, utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań Szefa Urzędu oraz obsługi Urzędu;

2) przygotowanie do wdrożenia i wdrażanie systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację zadań Szefa Urzędu wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

3) zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz jej utrzymania i rozwoju;

4) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu;

5) współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wzakresie związanym z zapewnieniem poprawnego przebiegu procesu wytwarzania ipersonalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej iczłonków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.[1]);

6) koordynowanie prac związanych z procesem wydawania dokumentów cudzoziemcom;

7) utrzymanie, rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego portalu intranetowego Urzędu oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w tym zakresie;

8) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej;

9) zapewnienie infrastruktury technicznej w zakresie łączności telefonicznej w Urzędzie.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532