Dyrektor: Ireneusz Przeklasa

Tel. (22) 601 74 10
Fax. (22) 601 74 17

biuroinformatyki@udsc.gov.pl

Struktura Biura:

- Wydział Projektów Informatycznych

- Wydział Utrzymania Oprogramowania Aplikacyjnego

- Wydział Obsługi Teleinformatycznej

Do zakresu działań Biura Informatyki należy:

1) budowa, utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych służących do realizacji zadań Szefa Urzędu oraz obsługi Urzędu;
2) przygotowanie do wdrożenia i wdrażanie systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację zadań Szefa Urzędu wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
3) zapewnienie prawidłowego i ciągłego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu oraz jej utrzymania i rozwoju;
4) zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Urzędu;
5) współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie związanym z zapewnieniem poprawnego przebiegu procesu wytwarzania i personalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów:
  a) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.
**);
6) koordynowanie prac związanych z procesem wydawania dokumentów cudzoziemcom;
7) utrzymanie, rozwój i zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego portalu intranetowego Urzędu oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w tym zakresie;
8) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu w zakresie dotyczącym infrastruktury teleinformatycznej;
9) zapewnienie infrastruktury technicznej w zakresie łączności telefonicznej w Urzędzie.

** - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532