Dyrektor: Katarzyna Brynkiewicz

Struktura Biura:

Kierownictwo
Tel. (22) 601 40 30
Fax (22) 627 06 80

blipz@udsc.gov.pl

Wydział Programów Pomocowych
Tel. (22) 601 52 82
Fax (22) 627 06 80

Wydział Logistyki
Tel. (22) 601 40 30
Fax (22) 627 06 80

Wydział Zamówień Publicznych
Fax (22) 627 06 80

Kierownik obiektu – ul. Koszykowa
Tel. (22) 601 40 28

Kierownik obiektu – ul. Taborowa
Tel. (22) 601 74 27

Do zakresu działania Biura Logistyki i Pomocy Zagranicznej należy:

1) obsługa administracyjna, gospodarcza, techniczna oraz logistyczna komórek organizacyjnych Urzędu oraz obiektów Urzędu z wyjątkiem ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:
  a) zaopatrzeniem komórek organizacyjnych Urzędu w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, biurowy, gospodarczy materiały eksploatacyjne i kancelaryjno-biurowe, środki higieny osobistej oraz druki i formularze,
  b) działalnością inwestycyjno-remontową oraz usługowo-konserwacyjną;
2) przygotowywanie, prowadzenie i koordynowaniem działań w zakresie organizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie,
3) realizowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy pochodzących ze źródeł zagranicznych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
4) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie trwałym Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej,
5) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej i Biura Informatyki,
6) zapewnienie łączności telefonicznej w Urzędzie.