Dyrektor: Bożena Sadowska
Tel. (22) 601 74 05
Fax (22) 627 06 79

b.prawne@udsc.gov.pl

Struktura Biura:
Zespół Pomocy Prawnej
Wydział Legislacyjny

Do zakresu działania Biura Prawnego należy:

1) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Urzędzie projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej oraz udział w ich uzgadnianiu;
2) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu projektów założeń do projektów ustaw;
3) koordynowanie opracowywania projektów stanowisk Szefa Urzędu wobec przekazywanych w ramach uzgodnień międzyresortowych projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych, przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw;
4) nadzorowanie terminowości opracowywania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Szefa Urzędu i stanowisk, o których mowa w pkt. 3;
5) udział w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;
6) wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym:
  a) wykonywanie zastępstwa procesowego Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu przed Sadem Najwyższym i sądami powszechnymi,
  b) sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Urzędu,
  c) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;
7) obsługa parlamentarna Szefa Urzędu i jego Zastępców;
8) koordynowanie procesu opracowywania stanowiska Szefa Urzędu wobec dokumentów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
9) prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Szefa Urzędu;
10) opiniowanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu oraz prowadzenie ich ewidencji.