Historia zmian

 • Artykuł : "Plan działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rok 2018." stworzono dnia: 2017-12-14 01:02 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie..." zmieniono dnia: 2017-12-14 00:59 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:56 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:55 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:54 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:53 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie MSWz dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:50 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:48 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach" stworzono dnia: 2017-12-14 00:46 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : " Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:45 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:44 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach" zmieniono dnia: 2017-12-14 00:43 przez: Aleksander Wyszyński
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18259 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-12-12 12:13 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-12-12 11:14 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18260 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu" zmieniono dnia: 2017-12-12 08:29 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu Cisco" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:29 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania oraz sprzętu Cisco" stworzono dnia: 2017-12-07 15:28 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:20 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Ogłoszenie nr 18250 - Specjalista w Wydziale II Postępowań Odwoławczych Departamentu Legalizacji Pobytu (zastępstwo)" zmieniono dnia: 2017-12-07 15:04 przez: Jolanta Kurowska
 • Artykuł : "Sukcesywne dostawy oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-06 14:17 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-12-01 12:30 przez: Justyna Mamaj
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-30 13:11 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-24 13:13 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Dostawa systemu sandbox na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 14:18 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:59 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:58 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" zmieniono dnia: 2017-11-23 12:57 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Rozbudowa systemu DWDM na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców" stworzono dnia: 2017-11-23 12:56 przez: Ewa Smęt
 • Artykuł : "Zamówienie na dostawę książek i pozycji multimedialnych w związku z realizacją projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia, 2017-2020”" stworzono dnia: 2017-11-23 12:53 przez: Julia Bielecka
 • Artykuł : "Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Śląskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę" zmieniono dnia: 2017-11-21 17:01 przez: Aleksander Wyszyński