Departament Legalizacji Pobytu

Dyrektor: Agata Ewertyńska
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Rzesoś-Radzka

 

Struktura:

 •     Wydział I Postępowań Odwoławczych
 •     Wydział II Postępowań Odwoławczych
 •     Zespół Samodzielnych Stanowisk
 •     Zespół Kancelaryjno-Biurowy
 •     Zespół do Spraw Ponagleń
 •     Zespół Wstępnej Weryfikacji Spraw


Kontakt:  (47) 72 176 75 (infolinia)

Do zakresu działań departamentu należy w szczególności:

 1.     prowadzenie, w zakresie właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, postępowań administracyjnych w I instancji, rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w I instancji przez inne organy, rozpatrywanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez inne organy, rozpatrywanie ponagleń w przypadkach, gdy dotyczą one bezczynności lub przewlekłości w prowadzonych postępowaniach, w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 2.     prowadzenie, w zakresie właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, postępowań administracyjnych w I instancji oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w I instancji przez inne organy, rozpatrywanie zażaleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez inne organy, rozpatrywanie ponagleń w przypadkach, gdy dotyczą one bezczynności lub przewlekłości w prowadzonych postępowaniach, w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
 3.     prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały dla małżonka repatrianta, małoletniego dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską repatrianta oraz małoletniego dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską małżonka repatrianta, o którym mowa w art. 12d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;
 4.     prowadzenie, w zakresie właściwości Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, postępowań w sprawie: wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności i wygaśnięcia decyzji lub postanowień w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 5.     współpraca z Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawach związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązywaniem cudzoziemców do powrotu;
 6.     współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 7.     pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w zakresie spraw, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, 8 i 8a ustawy o cudzoziemcach;
 8.     prowadzenie postępowań dotyczących zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności w przypadkach, o których mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3, art. 149b ust. 1 pkt 5, art. 156b ust. 1 pkt 3 i art. 169a ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach;
 9.     uczestniczenie w spotkaniach z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach związanych z wjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub obszaru Schengen, w tym w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej;
 10.     współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach pozostających we właściwości departamentu;
 11.     współpraca z innymi komórkami Urzędu ds. Cudzoziemców w zakresie realizowanych zadań;
 12.     umieszczanie w Systemie Informacyjnym Schengen informacji o utraconej lub niezwróconej karcie pobytu wydanej członkowi rodziny repatrianta i usuwanie tych danych;
 13.     obsługa krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w zakresie rejestrowania danych i tworzenia wyciągów danych;
 14.     udzielanie informacji o prowadzonych w departamencie postępowaniach oraz przyjmowanie i obsługa interesantów w zakresie postępowań prowadzonych w komórkach wewnętrznych;
 15.     prowadzenie rejestrów i ewidencji na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin w sprawach należących do zakresu działania departamentu;
 16.     prowadzenie postępowań w sprawach o udostępnianie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie spraw pozostających we właściwości wydziałów i zespołów.