Dyrektor Departamentu: Andrzej Karpiak

Zastępca Dyrektora Departamentu: Joanna Kurcman

Sekretariat
Tel. (22) 601 74 07
Fax (22) 601 51 23

Struktura Departamentu:

Wydział I Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 46 49
Fax (22) 601 74 20

Wydział II Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 75 02
Fax (22) 601 46 00

Wydział III Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 74 99
Fax (22) 601 74 00

Wydział IV Postępowań Uchodźczych
Tel. (22) 601 74 08
Fax (22) 601 46 09

Zespół Obsługi Cudzoziemca

– karty Pobytu oraz Genewskie Dokumenty Podróży
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00

Tel. (22) 601 56 63

– tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
Tel. (22) 601 75 32

Wydział Postępowań Dublińskich
Tel. (22) 601 41 27
Tel. (22) 601 51 65
Fax (22) 601 47 13

Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
Tel. (22) 601 45 31
Fax (22) 601 46 09

Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
Tel. (83) 344 96 86
Fax (83) 344 96 87

Biblioteka
Tel. (22) 601 74 42

Do zakresu działania Departamentu Postępowań Uchodźczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z:
  a) nadawaniem i pozbawianiem statusu uchodźcy,
  b) udzielaniem i pozbawianiem ochrony uzupełniającej,
  c) udzielaniem i pozbawianiem azylu,
  f) udzielaniem ochrony czasowej,
  g) wstrzymywaniem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu w przypadku złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy,
  h) zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
2) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem:
  a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca,
  b) Europejskiego Porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.;
3) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.