Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego

Dyrektor: Aneta Kmita

Kontakt:

Tel.: (22) 60 175 75

Struktura organizacyjna:

  • Wydział Konsultacji Wizowych;

  • Wydział Wykazu Cudzoziemców;

  • Wydział Kontroli i Nadzoru;

  • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych;

  • Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego;

  • Wydział Projektów Rozwojowych;

  • Zespół do Spraw Optymalizacji Procesów i Wdrażania Innowacji,;

  • Zespół Kancelaryjno-Biurowy.

Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego należy:
1) prowadzenie  kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Urzędu;
2) prowadzenie kontroli w zakresie:
a) wykonywania przez wojewodów zadań w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu,
b) spełniania warunków technicznych i organizacyjnych przez uprawnione podmioty, które mają dostęp do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych;
3) koordynowanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie;
4) koordynowanie działań związanych z zapobieganiem korupcji, w tym działań prewencyjnych i edukacyjnych, a także wykonywanie zadań związanych z wypracowywaniem i monitorowaniem wdrażania rozwiązań antykorupcyjnych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących zagrożeń korupcyjnych;
5) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji skierowanych do Szefa Urzędu;
6) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
7) prowadzenie kancelarii tajnej;
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
9) zapewnienie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych;
10) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Urzędzie wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773);
11) przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym składanych na podstawie odrębnych przepisów przez pracowników Urzędu;
12) zapewnienie bezpieczeństwa działania i administrowanie systemami wspomagającymi ochronę obiektów Urzędu (system kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu oraz system elektronicznego depozytora kluczy);
13) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu z obszaru zarządzania kryzysowego, określonych w ustawie dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159) oraz ustawach odrębnych;
14) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań Szefa Urzędu z obszaru obronności państwa, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728) oraz w ustawach odrębnych;
15) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie;
16) prowadzenie spraw związanych z:
a) wykazem cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,  zwanym dalej „wykazem”,
b) przekazywaniem do SIS do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen danych cudzoziemców przechowywanych w wykazie,
c) pośredniczeniem w zasięganiu przez konsula rozpatrującego wniosek o wydanie wizy Schengen opinii centralnego organu innego państwa obszaru Schengen,
d) wyrażaniem opinii przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie wizy Schengen przez organy innego państwa obszaru Schengen poprzedzonej konsultacjami z właściwymi organami krajowymi,
e) przekazywaniem konsulom informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania cudzoziemcowi wizy Schengen lub wizy krajowej, poprzedzonej konsultacjami z właściwymi organami krajowymi,
f) pośredniczeniem w przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i Komendanta Głównego Straży Granicznej organom innych państw obszaru Schengen informacji o wydanych przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub komendanta placówki Straży Granicznej wizach Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.[1])), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Wizowym”,
g) udostępnianiem organom, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach informacji o:
- wydanych przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub komendanta placówki Straży Granicznej wizach Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
- wydanych przez konsula lub ministra właściwego do spraw zagranicznych wizach krajowych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
h) gromadzeniem i udostępnianiem organom, o których  mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach informacji o wizach Schengen wydanych przez organy innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
i) przekazywaniem do polskich organów wizowych informacji i dokumentów, o których mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.[2]));
17) koordynowanie budowy, wdrażania i rozwoju oprogramowania aplikacyjnego dla systemów teleinformatycznych administrowanych przez Szefa Urzędu służących do realizacji zadań Szefa Urzędu, w tym zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
18) współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie związanym z zapewnieniem poprawnego przebiegu procesu wytwarzania i personalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697);
19) koordynowanie prac związanych z procesem wydawania dokumentów cudzoziemcom;
20) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

[1]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz. UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 25).
[2]) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 303 z 14.11.2013, str. 60, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2020, str. 4.