Dyrektor Generalny

Arkadiusz Szymański

tel.: (22) 60-175-75

fax: (22) 60-174-13

kierownictwo@udsc.gov.pl

 

Dyrektor Generalny zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, organizację pracy oraz prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu.
Zadania Dyrektora Generalnego są określone w:
1) ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.5));
2) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706);
3) innych aktach prawnych.
 
Dyrektor Generalny:
1) zapewnia w szczególności:
a) prawidłowe kształtowanie struktur organizacyjno-etatowych i zasad funkcjonowania Urzędu,
b) planowanie roczne w Urzędzie oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie,
c) przygotowanie projektu budżetu Urzędu oraz nadzorowanie bieżącej realizacji budżetu,
d) przestrzeganie przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
2) odpowiada za funkcjonowanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie działania Urzędu;
3) sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań;
4) nadzoruje realizację zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym wUrzędzie;
5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań w zakresie obsługi logistycznej i transportowej Urzędu;
6) wykonuje inne zadania z upoważnienia Szefa Urzędu.
 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273,  poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

 


Arkadiusz Szymański - ur. 21.03.1974r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW. Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Uzyskał certyfikat z zakresu zarządania projektami PRINCE 2®.  Pracę zawodową rozpoczął w 1998 roku w Departamencie Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Od 2001 roku w Urzędzie do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na stanowisku naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, a następnie dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. Odpowiedzialny m.in. za tworzenie infrastruktury migracyjno-azylowej w Polsce, koordynator wielu projektów realizowanych z funduszy pomocowych: PHARE 2002 „Modernizacja centrum recepcyjnego w Dębaku i adaptacja infrastruktury w Lininie", PHARE 2003 „Budowa punktu przyjęć wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w Warszawie przy ul Taborowej" ERF 2004 „Poprawa warunków zakwaterowania oraz wsparcie socjalne osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i uznanych uchodźców w Polsce", ERF 2005 „Poprawa warunków pobytowych w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl oraz wsparcie socjalne podopiecznych ośrodków w celu ułatwienia integracji ze społecznością lokalną", ERF 2006 „Rozbudowa infrastruktury recepcyjnej dla azylantów", ERF 2007 „Rozbudowa infrastruktury migracyjno-azylowej". 
Od 2007 zastępujący Dyrektora Generalnego, a następnie Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Żonaty, dwoje dzieci.

 


Wytworzył: Katarzyna Feltynowska (1 marca 2010) 
Opublikował: Justyna Biś (2 marca 2010, 00:11:00)    

Ostatnia zmiana: Agnieszka Wlazła-Janik (14 października 2011, 13:56:12)    
Zmieniono: aktualizacja informacji
rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3158