OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) informuje, że przeznacza do zagospodarowania następujące składniki majątku ruchomego:

L.p.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKU

NR
INWENTARZOWY

ILOŚĆ (szt.)

UWAGI

1

PEUGEOT Partner
nr rej. WI 47113

311-001654

1

Przebieg 358968 km, rok produkcji 2004. Wyeksploatowany - pojazd po szkodzie komunikacyjnej nienadający się do dalszej eksploatacji.

Peugeot Partner WI 6648A (nr. inw. 311-001654) rozbity:

 • Typ pojazdu – osobowy,
 • Rok produkcji – 2004,
 • Silnik – 1868 ccm,
 • Ilość miejsc – 5,
 • Rodzaj skrzyni biegów – manualna,
 • Forma zagospodarowania – zgodnie z pkt 1,2,3 ogłoszenia.
 • Cena wywoławcza: 1 000 zł brutto.

1.    Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w ogłoszeniu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • telefon kontaktowy.

2.    Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w ogłoszeniu, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie   że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
 • dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd do Spraw Cudzoziemców może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

3.    Jednostki wymienione w § 38 § 39 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem
w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • statut,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
 • telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do godz. 12.00 dnia 14 grudnia 2015 r. do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbywa się poprzez:

 • Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową;
 • Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
 • Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

INFORMACJE OGÓLNE:

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki:

 • Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r., do godz. 12.00. Wzór formularza oferty w załączeniu.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert.

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisaną w następujący sposób:

Oferta na ………., NIE OTWIERAĆ przed dniem 14 grudnia 2015 r. godz. 12.00” – zgodnie z pkt 1,2 lub 3 ogłoszenia.

 • Wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej składnika majątku, co stanowi:
  • Peugeot Partner WI 6648A – 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 Wadium zalicza się na poczet ceny.

 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem j.w.: ”Wadium – sprzedaż ....... ” w PLN lub w Kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 (II piętro).
 • Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert , tj. przed godz. 12.00 dn. 14 grudnia 2015 r.
 • Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Inne informacje dotyczące przetargu

 • Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy:
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  • oferta nie zawiera danych określonych w pkt. 1,2,3 przedmiotowego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 12.15
 • O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy.
 • W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd poinformuje oferentów telefonicznie.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazdy można oglądać w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin 022 729 80 71 wew. 108).
 • Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju.
 • O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Komisja oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące, cen, wpłat wadium oraz innych informacji związanych wartościami pieniężnymi dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-12-01 10:57 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2015-12-01 10:57 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-09 Osoba modyfikująca: