OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) informuje, że przeznacza do zagospodarowania następujące składniki majątku ruchomego:

L.p.

NAZWA SKŁADNIKA MAJĄTKU

NR
INWENTARZOWY

ILOŚĆ (szt.)

UWAGI

1

PEUGEOT 350 Autobus
nr rej. WI 7240A

611-000017

1

Rok produkcji 2004. Szacowany przebieg 200 000 km. Duże zużycie pojazdu spowodowane długim okresem eksploatacji – 145 miesięcy, liczne ogniska korozji.

2

Volkswagen
LT46 4.6t nr rej. WI 60007

311-002437

1

Rok produkcji 2002. Przebieg 237 133 km. Duże zużycie pojazdu spowodowane długim okresem eksploatacji – 170 miesięcy, liczne ogniska korozji.

3

Volkswagen
Passat GP 1.9 nr rej. WI 0426J

311-002456

1

Rok produkcji 2000. Przebieg 409 795km. Duże zużycie pojazdu spowodowane długim okresem eksploatacji – 193 miesiące, liczne ogniska korozji.

Peugeot 350 LH AUTOBUS WI 7240A (nr. inw. 611-000017):

 • Typ pojazdu – autobus,
 • Rok produkcji – 2004,
 • Silnik – 2800 cm3,
 • Rodzaj skrzyni biegów – manualna,,
 • Forma zagospodarowania – zgodnie z pkt 1,2,3 ogłoszenia.
 • Cena wywoławcza: 2 500 zł brutto.

Volkswagen LT46 4.6t AUTOBUS WI 60007 (nr. inw. 311-002437):

 • Typ pojazdu – autobus,
 • Rok produkcji – 2002,
 • Silnik – 2798 cm3,
 • Rodzaj skrzyni biegów – manualna,
 • Forma zagospodarowania – zgodnie z pkt 1,2,3 ogłoszenia.
 • Cena wywoławcza: 6 500 zł brutto.

Volkswagen Passat GP 1.9 TDI WI 0426J (nr. inw. 311-002456):

 • Typ pojazdu – osobowy,
 • Rok produkcji – 2000,
 • Silnik – 1896  cm3,
 • Rodzaj skrzyni biegów – manualna,
 • Forma zagospodarowania – zgodnie z pkt 1,2,3 ogłoszenia.
 • Cena wywoławcza: 1 100 zł brutto.

 1.    Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w ogłoszeniu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 • telefon kontaktowy;


2.    Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w ogłoszeniu, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie   że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 • oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.
 • dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd do Spraw Cudzoziemców może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

3.    Jednostki wymienione w § 38 § 39 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
 • statut,
 • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
 • wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
 • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
 • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
 • telefon kontaktowy.

Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do godz. 12.00 dnia 9 czerwca 2017r. do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.
Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbywa się poprzez:

 • Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową,
 • Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
 • Zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

INFORMACJE OGÓLNE:

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki:

 • Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców (parter), ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 12.00

​​​   Wzór formularza oferty w załączeniu.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert.

 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisaną w następujący sposób:

Oferta na ………., NIE OTWIERAĆ przed dniem 9 czerwca 2017 r. godz. 12.00” – zgodnie z pkt 1,2 lub 3 ogłoszenia.

 • Wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej składnika majątku, co stanowi:
  • Peugeot 350 WI 7240A – 125,00zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100);
  • Volkswagen LT46 4.6t AUTOBUS WI 60007 – 325,00zł (słownie: słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100);
  • Volkswagen Passat GP 1.9 TDI WI 0426J – 55,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

 Wadium zalicza się na poczet ceny.

 • Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem j.w.: ”Wadium – sprzedaż ....... ” w PLN lub w Kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16 (II piętro).
 • Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 12.00 dn. 9 czerwca 2017 r.
 • Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Inne informacje dotyczące przetargu

 • Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy:
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
  • oferta nie zawiera danych określonych w pkt. 1,2,3 przedmiotowego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Taborowa 33, 02-669 Warszawa, w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 12.30
 • O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy.
 • W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd poinformuje oferentów telefonicznie.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazdy można oglądać w ośrodku Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, 05-805 Otrębusy (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin 022-729-80-71 wew. 108).
 • Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju.
 • O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Komisja oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące, cen, wpłat wadium oraz innych informacji związanych wartościami pieniężnymi dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-05-25 11:51 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2017-05-25 11:51 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-21 Osoba modyfikująca: