OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że przeznacza do zagospodarowania następujące składniki majątku ruchomego:

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH i ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Urząd do Spraw Cudzoziemców z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16, działając na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ( Dz.U. 2017 poz. 729 informuje, że przeznacza do zagospodarowania następujący składnik majątku ruchomego:

 

L.p.

Nazwa składnika majątku

Nr inwentarzowy

Ilość (szt.)

Uwagi

1.

 

Citroen Berlingo
nr rej. WI 6345H

 

311-002239

1

Nr VIN - VF7GJ9HWC93496703, szkoda całkowita pojazd po wypadku.

 

 

Citroen Berlingo nr rej. WI 6345H nr. inw. 311-002239:

 1. Typ pojazdu – osobowo-dostawczy (VAN)
 2. Rok produkcji – 2007;
 3. Silnik – 1600;
 4. Rodzaj skrzyni biegów – manualna;
 5. Forma zagospodarowania – zgodnie z pkt 1,2,3 ogłoszenia;
 6.  Cena wywoławcza: 9400 zł brutto.

 

1.    Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego wymienionego w ogłoszeniu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)    nazwę, siedzibę i adres jednostki;
b)    informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
c)    wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
d)    uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
e)    oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu     wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
f)    telefon kontaktowy.

2.    Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  składnika majątku ruchomego wymienionego w ogłoszeniu, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)    dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;

b)    wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;

c)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

d)    oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;

 1. dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.


Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd do Spraw Cudzoziemców może przeprowadzić dodatkowo aukcję.3.    Jednostki wymienione w § 38 § 39 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciemw formie darowizny składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
a)    nazwę, siedzibę i adres jednostki;

b)    statut;

c)   informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
d)   wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
e)   uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
f)   oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie;

g)    telefon kontaktowy.


Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do godz. 11.00 dnia 12 września 2018 r. do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbywa się poprzez:

1.    nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową;
2.    sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;
3.    zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

 

 

Informacje ogólne:

 

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki:

 1. Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, w terminie do dnia 12 września 2018 r. do godziny 11.00
  Wzór formularza oferty w załączeniu.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisaną w następujący sposób:

Oferta dot. składnika majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, NIE OTWIERAĆ przed dniem 12 września 2018 r. godz. 11.00” – zgodnie z pkt 1,2 lub 3 ogłoszenia.

 1. Wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika majątku, co stanowi:
 1. Citroen Berlingo  WI 6345H – 940,00zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych i 00/100 gr).

Wadium zalicza się na poczet ceny.

 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem jw.: ”Wadium – sprzedaż pojazdu....... ” w PLN lub w Kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, 00-564 Warszawa (II piętro).
 2. Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 11.00r 12 września 2018 r..
 3. Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

 

Inne informacje dotyczące przetargu

 1. Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy:
 1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. oferta nie zawiera danych określonych w pkt. 1,2,3 przedmiotowego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Taborowa 33, 02-669 Warszawa,
  w dniu  12 września 2018 r. o godz. 11.30.
 2. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert.
 3. Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy.
 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd poinformuje oferentów telefonicznie.
 5. Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazd można oglądać (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin 022-729-80-71 wew. 108).
 6. Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju.
 7. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert.
 8. Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 9. Komisja oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące, cen, wpłat wadium oraz innych informacji związanych z wartościami pieniężnymi dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-08-27 Autor: Jolanta Kurowska Data publikacji: 2018-08-27 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Jolanta Kurowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-26 Osoba modyfikująca: