SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH i ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

L.p.

Nazwa składnika majątku

Nr inwentarzowy

Ilość (szt.)

Uwagi

Peugeot 406 SR 1.8 nr rej WI 07655

011-002453

1

Przebieg: 226589 km, VIN VF38BLFYE81016537. m.in.: próg prawy wgnieciony, koło kierownicy silnie wytarte, drzwi tylne prawe posiadają wgniecenia poszycia. Rok produkcji: 2000

Lancia Thesis nr rej WI 66479

011-002454

1

Przebieg: 312609 km, VIN: ZLA84100000005369, m.in.: przestój pojazdu od 2014 roku, wiążący się z koniecznością usprawnienia układu hamulcowego kierowniczego oraz zawieszenia, brak badań technicznych, akumulator rozładowany. Rok produkcji: 2002

Opel Vectra 2.5

011-000337

1

Przebieg: 387406 km, VIN: W0L0JBF19W1030538, m.in.: konieczność wymiany wszystkich płynów ekspl., pasów napędowych, akumulator rozładowany, postój pojazdu od 2016 roku - wiążący się z koniecznością usprawnienia układu hamulcowego kierowniczego oraz zawieszenia. Rok produkcji: 1997

 1. Cena wywoławcza Peugeot 406 SR 1.8 nr rej WI 07655: 1255 zł brutto.
 2. Cena wywoławcza Lancia Thesis nr rej WI 66479: 2401 zł brutto.
 3. Cena wywoławcza Opel Vectra 2.5: 318,50 zł brutto.

1.    Jednostki budżetowe zainteresowane otrzymaniem składnika majątku ruchomego wymienionego w ogłoszeniu, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a)    nazwę, siedzibę i adres jednostki;
b)    informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
c)    wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
d)    uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
e)    oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu     wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
f)    telefon kontaktowy.

2.    Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  składnika majątku ruchomego wymienionego w ogłoszeniu, mogą składać pisemne oferty zawierające:

 1. dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę;
 2. wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;
 3. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;
 5. dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.


Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd do Spraw Cudzoziemców może przeprowadzić dodatkowo aukcję.3. Jednostki wymienione w § 38 § 39 ww. Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składnika majątku ruchomego wymienionego w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 

 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki;
 2. statut;
 3. informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
 4. wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
 5. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;
 6. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie;
 7. telefon kontaktowy.


Wnioski lub oferty o których mowa wyżej należy składać do godz. 11:00 dnia 3 października 2018 r. do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbywa się poprzez:

 1. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce, przy czym przez jednostkę rozumie się jednostkę budżetową.
 2. Sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1;3., zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt. 1-2.

Informacje ogólne:

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki:

 1. Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, w terminie do dnia 3 października 2018 r. do godziny 11:00.
  Wzór formularza oferty w załączeniu.

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert.

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta oraz opisaną w następujący sposób:

Oferta dot. składnika majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, NIE OTWIERAĆ przed dniem 3 października 2018 r. godz. 11:00” – zgodnie z pkt 1,2 lub 3 ogłoszenia.

 1. Wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika majątku, co stanowi:

Peugeot 406 SR 1.8 nr rej WI 07655: 122,50 zł brutto.

Lancia Thesis nr rej WI 66479: 240,1 zł brutto.

Opel Vectra 2.5: 31,85 zł brutto.

Wadium zalicza się na poczet ceny:

 1. Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem jw.: ”Wadium – sprzedaż pojazdu ……. ” w PLN lub w Kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, 00-564 Warszawa (II piętro).
 2. Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 11:00 3 października 2018 r.
 3. Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Inne informacje dotyczące przetargu:

 1. Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy:
 1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. oferta nie zawiera danych określonych w pkt. 1,2,3 przedmiotowego ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inna wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Taborowa 33, 02-669 Warszawa,
  w dniu  3 października 2018 r. o godz. 11:30.
 2. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert.
 3. Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy.
 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd poinformuje oferentów telefonicznie.
 5. Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazd można oglądać (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin 022-60-150-15).
 6. Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju.
 7. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert.
 8. Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 9. Komisja oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące, cen, wpłat wadium oraz innych informacji związanych z wartościami pieniężnymi dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-09-19 18:02 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2018-09-19 18:02 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-19 Osoba modyfikująca: