SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZBĘDNYCH i ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

L.p.

Nazwa składnika majątku

Nr inwentarzowy

Ilość (szt.)

Uwagi

Cena Wywoławcza

Wadium

1.

PEUGEOT 350 - AUTOBUS
WI 7239A

 

Miejsce postoju Ośrodek dla Cudzoziemców Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19

611-000017

 

1

VIN – VF3ZCPMNC17264217,

Rok produkcji - 2003

Data pierwszej rejestracji – 11.01.2005

Silnik – wadliwa praca układu zasilania, silnik z oznakami dużego zużycia, elementy podwozia mocno skorodowane. Szyba przednia porysowana

5200,00

520,00

 

VOLKSWAGEN - TRANSPORTER
WI 55869

Miejsce postoju Ośrodek dla Cudzoziemców Podkowa Leśna Dębak

311-000236

 

 

VIN – WV2ZZZ7821X86452, data 1 rejestracji – 2000/11/02

Przebieg – 370 000 km

Rok produkcji - 2000

Liczne ubytki powłoki lakierniczej. Obicia tapicerskie fotela kierowcy przetarte, fotel zdeformowany.

 

6000,00

600,00

 

PEUGEOT - FURGON -
WI 1247E

Miejsce postoju Ośrodek dla Cudzoziemców Podkowa Leśna Dębak

411-001747

 

 

VIN – vf3zbamfb17584968

Data pierwszej rejestracji – 2005/12/16

Rok produkcji - 2005

Przebieg – 400922

Nadwozie z licznymi śladami korozji w części dolnej, zwłaszcza w takich elementach jak progi, bok lewy i prawy.

Słupek tylni prawy wgnieciony z ubytkami lakieru w części środkowej.

5600,00

560,00

 

 1. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem  składnika majątku ruchomego wymienionego w ogłoszeniu, mogą składać pisemne oferty zawierające:

a)    dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,

b)    wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,

c)    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu lub oświadczenie, że oferent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d)    oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

 1. dokument lub kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie dla poszczególnych składników majątku ruchomego. W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Urząd do Spraw Cudzoziemców może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

Oferty należy składać do godz. 11:00 dnia 16 kwietnia 2019 r. do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa.

Informacje ogólne:

Aby wziąć udział w przetargu należ spełnić następujące warunki:

 1. Złożyć ofertę w kancelarii ogólnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godziny 11:00. Wzór formularza oferty w załączeniu,

Oferta jest wiążąca przez 7 dni od daty otwarcia ofert,

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Oferenta opisaną w następujący sposób:

Oferta dot. składnika majątku ruchomego Urzędu do Spraw Cudzoziemców, NIE OTWIERAĆ przed dniem 16 kwietnia 2018 r. godz. 11:00”,

 1. Wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika majątku,
 2. Wadium należy wpłacić w pieniądzu, na rachunek bankowy Urzędu Narodowy Bank Polski O/O Warszawa, nr rachunku: 26 1010 1010 0031 4413 9120 0000 z dopiskiem jw.: ”Wadium – sprzedaż pojazdu....... ” w PLN lub w Kasie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Koszykowej 16, 00-564 Warszawa (II piętro),
 3. Wadium musi wpłynąć na rachunek Urzędu przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 11:00r 16 kwietnia 2019 r.,
 4. Zwrot wadium nastąpi z kasy Urzędu w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Inne informacje dotyczące przetargu:

 1. Komisja odrzuci złożoną ofertę w przypadku, gdy:
 1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

O odrzuceniu oferty Oferent zostanie powiadomiony niezwłocznie.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie zostaną rozpatrzone.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu, ul. Taborowa 33, 02-669 Warszawa,
  w dniu  16 kwietnia 2019 r. o godz. 11:20,
 2. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert,
 3. Umowa przedmiotu sprzedaży zostanie zawarta w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Odbiór pojazdu nastąpi niezwłocznie po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wniesione wadium. Nabywca zobowiązany jest wpłacić oferowaną kwotę w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty i zawarcia umowy,
 4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie przeprowadzona aukcja między tymi oferentami. O terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji Urząd poinformuje oferentów telefonicznie,
 5. Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu pojazdu. Przed złożeniem oferty, Oferent powinien zapoznać się ze stanem technicznym pojazdu. Pojazd można oglądać (po telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin 022-729-80-71 wew. 108),
 6. Oferent we własnym zakresie pokryje koszty związane z odbiorem pojazdu z miejsca postoju,
 7. O wyborze oferenta Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformuje niezwłocznie
  po otwarciu ofert,
 8. Urząd do Spraw Cudzoziemców zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,

Komisja oświadcza, że wszelkie informacje dotyczące, cen, wpłat wadium oraz innych informacji związanych z wartościami pieniężnymi dotyczą tylko i wyłącznie sprzedaży.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-02 16:39 Autor: Aleksander Wyszyński Data publikacji: 2019-04-02 16:39 Osoba udostępniająca na stronie: Aleksander Wyszyński Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-02 Osoba modyfikująca: