Składanie skarg i wniosków

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu do Spraw Cudzoziemców skargi i wnioski dotyczące działalności Urzędu oraz działania wojewodów w zakresie tematyki związanej z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium RP są rozpatrywane przez Wydział Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Skargi i wnioski wpływające do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrywane są na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, do odwołania brak jest możliwości złożenia skargi osobiście.

Istnieje możliwość złożenia skargi w formie pisemnej pod adres:

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu do Spraw Cudzoziemców
lub e-formularza

Skargi przyjmuje osobiście Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Biura Szefa Urzędu - pan Bartosz Koneczny,

zaś pod numerami telefonów: 22 60 140 43 lub 22 60 174 23, można uzyskać informacje dotyczące formy i sposobu złożenia skargi.
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek – piątek w godz 09.00-15.00

Zgodnie z art. 253 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dyżur Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców związany z przyjmowaniem obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w poniedziałki w godz. 08:00-10:00.

Klienci zainteresowani rozmową z Szefem Urzędu proszeni są o wcześniejsze umówienie spotkania pod numerem telefonu (22) 601 74 01 oraz składanie pisemnego zgłoszenia, w którym określony będzie temat rozmowy.

UWAGA! Zgłoszenia mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kierownictwo@udsc.gov.pl. Zgłoszenia niezawierające danych klienta, tj. imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego będą pozostawiane bez rozpoznania.

O wyznaczeniu terminu spotkania z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, klienci powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie.