Szef Urzędu

Rafał Rogala

tel.: (22) 60-174-02

fax: (22) 60-174-13

kierownictwo@udsc.gov.pl

 

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.

Nadzór nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Do zakresu działań Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców należy m.in.:

nadawanie i pozbawianie statusu uchodźcy;
udzielanie i pozbawianie azylu;
udzielanie i cofanie zgody na pobyt tolerowany;
udzielanie ochrony czasowej;
legalizacja pobytu cudzoziemca;
udzielaniem pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
nakładanie kar administracyjnych na przewoźników;
przedłużanie okresu pobytu cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w strzeżonym ośrodku lub areszcie;
gromadzenie, analizowanie oraz udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;
współpraca z instytucjami UE w zakresie działania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
opracowywanie na podstawie krajowego zbioru rejestrów i ewidencji w sprawach cudzoziemców danych statystycznych i ich udostępnianie;
wytwarzanie i personalizowanie dokumentów wydawanych cudzoziemcom;
kontrola wykonywanych przez wojewodów zadań w zakresie zgodności ich działania z prawem oraz polityką w dziedzinie migracji i uchodźstwa;
Zgodnie z art. 17 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. wydanie wizy w niektórych sprawach wymaga przeprowadzenia konsultacji z centralnym organem państwa członkowskiego UE, w którym wniosek został złożony lub centralnym organem innego państwa członkowskiego UE. Zgodnie z ta procedurą rolę Centralnego Organu Wizowego w Polsce pełni Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

 

Rafał Rogala - ur. 15 września 1976 r., absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Prawa i Integracji Europejskiej. W latach 2003-2004 odbył aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Od 2001 r. do 2006 r. zastępował Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W latach 2003 - 2006 naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Organizacyjno-Prawny Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Od 2006 r. do 2007 r. zastępca Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia, Organizacji i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Od lipca 2005 r. zastępca Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Zdrowia. 
Z dniem 1 sierpnia 2007 r. powołany na stanowisko Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 

 

Oświadczenia majątkowe:

  - Oświadczenie majątkowe za 2008 rok (148kB)  pdf 
  - Oświadczenie majątkowe za 2009 rok (131kB)  pdf 
  - Oświadczenie majątkowe za 2010 rok (244kB)  pdf 
  - Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (297kB)  pdf

 


Wytworzył: Katarzyna Feltynowska (2 marca 2010) 
Opublikował: Justyna Biś (2 marca 2010, 00:10:00)    

Ostatnia zmiana: Paulina Jakubowska (8 czerwca 2011, 14:09:17)    
Zmieniono: Uzupełnienie oświadczeń majątkowych.