Współpraca międzynarodowa

Urząd, w zakresie swoich zadań, prowadzi współpracę międzynarodową. W ramach współpracy państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej, przedstawiciele Urzędu przewodniczą krajowym delegacjom biorącym udział w pracach: Grupy roboczej do spraw Integracji, Migracji i Wydaleń (w komponencie admisyjnym). Ponadto uczestniczą w pracach następujących grup roboczych RUE: Grupa robocza ds. azylu, Grupa Robocza ds. Visa, SCIFA i FREEMO, a także innych. Pracownicy Urzędu wchodzą też w skład tych Komitetów Komisji Europejskiej, które zajmują się problematyką odpowiadającą zadaniom Urzędu. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest członkiem Zarządu w Europejskim Urzędzie Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), agencji UE, zajmującej się ułatwianiem współpracy i podnoszeniem poziomu działania krajowych instytucji azylowych. Agencja realizować ma także zadania związane z budową Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

Przedstawiciele Urzędu biorą udział  także w spotkaniach Międzyrządowych Konsultacji w sprawie Migracji, Azylu i Uchodźców (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees – IGC), nieformalnym i niedecyzyjnym forum wymiany informacji i debaty na temat zarządzania międzynarodowymi przepływami migracyjnymi. IGC zrzesza 17 państw uczestniczących, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodową Organizację ds. Migracji i Unię Europejską. Uczestniczącymi państwami są Australia, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Irlandia, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Szef Urzędu wchodzi w skład nieformalnej sieci GDISC (Konferencja Dyrektorów Generalnych Służb Imigracyjnych). GDISC to nieformalna sieć wspierająca współpracę służb migracyjnych krajów europejskich. Składa się ona z 27 państw członkowskich UE, UK , krajów kandydujących  tj. Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Turcji, potencjalnego kandydata na członkostwo w UE – Bośni i Hercegowiny oraz trzech państw strefy Schengen – Norwegii, Szwajcarii i Islandii. W ramach różnych inicjatyw, podejmowanych przez GDISC, Urząd – między innymi – współrealizował z innymi państwami kilkuletni projekt pomocowy dla Ukrainy „Capacity Building and Technical Support to Ukrainian Authorities to Effectively Respond to Irregular Transit-Migration", odpowiadając za komponent azylowy tego projektu. Ponadto w ramach tej sieci odbywają się coroczne spotkania szefów służb migracyjnych.

Urząd prowadzi także współpracę międzynarodową poza zakresem spotkań i zadań wynikających z działań instytucji Unii Europejskiej. Stała, niemal bieżąca współpraca łączy Urząd z krajowym Biurem UNHCR (Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców) w Warszawie.

Ponadto w latach 2016-2019 eksperci Urzędu do Spraw Cudzoziemców odbyli wiele zagranicznych misji wsparcia związanych z tzw. kryzysem migracyjnym w Europie. Polscy urzędnicy wyjeżdżali do Grecji, Włoch oraz na Cypr i na Maltę, gdzie pomagali tamtejszym służbom migracyjnym w prowadzeniu spraw azylowych. Misje pomocowe w krajach dotkniętych dużą presją migracyjną były koordynowane przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (European Asylum Support Office). Zakres obowiązków realizowanych przez specjalistów Urzędu do Spraw Cudzoziemców był szeroki i różnorodny. Zajmowali się m.in. wstępną rejestracją migrantów, informowaniem o zasadach ubiegania się o ochronę międzynarodową, wsparciem w zakresie prowadzenia ośrodków dla cudzoziemców, pracą socjalną z małoletnimi bez opieki oraz prowadzeniem postępowań dublińskich. Istotnymi elementami były również szkolenia oraz raporty o sytuacji w krajach pochodzenia cudzoziemców wnioskujących o ochronę międzynarodową. Celem tej pracy było wzmocnienie potencjału służb migracyjnych wspomnianych państw, poprzez  zapobieżenie zjawisku nielegalnej migracji lub wykorzystywania procedury uchodźczej przez migrantów ekonomicznych.