Dyrektor: Katarzyna Feltynowska

Zastępca Dyrektora: Maria Mazur

tel.: (22) 601 41 37

fax: (22) 601 44 53

Struktura Biura:

– Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel.: (22) 601 75 61

– Wydział Zamówień Publicznych

Tel.: (22) 601 54 96

– Wydział Logistyki

Tel.: (22) 601 74 81

– Wydział Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych

Tel.: (22) 601 56 39
Fax: (22) 601 75 07

– Kancelaria Ogólna

Tel: (22) 601 54 14

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego należy przede wszystkim:

1) opracowywanie założeń polityki kadrowej w Urzędzie;

2) koordynacja procesu systemu zarządzania, zgodnego z normą ISO 9001 i wymaganiami systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Urzędzie;

3) obsługa kadrowa osób zatrudnionych w Urzędzie;

4) koordynacja umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami fizycznymi, w szczególności prowadzenie ewidencji tych umów;

5) organizacja szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników Urzędu;

6) koordynacja opisów i wartościowania stanowisk pracy, rekrutacji na wolne stanowiska pracy, służby przygotowawczej, pierwszej oceny i oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej;

7) organizacja praktyk studenckich, staży i wolontariatu na rzecz Urzędu;

8) kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie;

9) opracowywanie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

10) koordynowanie działań związanych z udzielaniem przez Urząd zamówień publicznych, w szczególności:

a) planowanie, przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

b) współpraca z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na rzecz jednostek administracji publicznej;

c) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie udzielanych zamówień;

d) prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielonych przez Urząd zamówień publicznych.

11) obsługa administracyjna, gospodarcza, techniczna oraz logistyczna komórek organizacyjnych Urzędu oraz obiektów Urzędu z wyjątkiem ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w szczególności prowadzenie spraw związanych z:

a) zaopatrzeniem komórek organizacyjnych Urzędu w niezbędny sprzęt kwaterunkowy, biurowy, gospodarczy, sprzęt łączności, materiały eksploatacyjne i kancelaryjno-biurowe, pieczęcie i stemple, środki higieny osobistej, druki i formularze, prasę i czasopisma;

b) działalnością inwestycyjno-remontową oraz usługowo-konserwacyjną;

c) obsługą logistyczną konferencji i szkoleń.

12) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie trwałym Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej, w tym planowanie i realizacja przeglądów technicznych obiektów, remontów oraz prac usługowo-konserwacyjnych;

13) prowadzenie gospodarki transportowej w zakresie dotyczącym pojazdów pozostających w dyspozycji Biura;

14) koordynacja ubezpieczenia mienia Urzędu;

15) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego Urzędu z wyłączeniem spraw należących do właściwości Departamentu Pomocy Socjalnej i Biura Informatyki

16) koordynacja łączności w obiektach Urzędu zlokalizowanych na terenie Warszawy;

17) obsługa socjalna pracowników Urzędu, w zakresie dotyczącym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

18) zapewnienie tłumaczenia dokumentów oraz pism na potrzeby Urzędu;

19) zakładanie i prowadzenie archiwów w Urzędzie;

20) prowadzenie depozytu dokumentów podróży, zdeponowanych przez cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

21) wprowadzanie do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, zwanego dalej „krajowym zbiorem rejestrów”, wpisów w przedmiocie zwrotu lub przekazania dokumentów podróży;

22) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz w innych rejestrach prowadzonych przez Szefa Urzędu, z wyłączeniem informacji związanych z realizacją obowiązku szkolnego małoletnich cudzoziemców i współpracy z placówkami edukacyjnymi;

23) udostępnianie danych zgromadzonych w zarchiwizowanej dokumentacji wytworzonej;

24) bieżąca obsługa cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemców, którym został nadany status uchodźcy lub została udzielona ochrona uzupełniająca;

25) przekazywanie cudzoziemcom tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca;

26) pobieranie odcisków linii papilarnych cudzoziemców w celu wydania kolejnego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej lub karty pobytu;

27) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu, sekretariatów Szefa Urzędu, Zastępców Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu;

28) prowadzenie ewidencji zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu.