Zapytanie ofertowa na zmodernizowanie systemu informacji o krajach pochodzenia "Światowid"

Zapytanie ofertowe DOTYCZĄCE ZLECENIA USUŁUGI ZMODERNICZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA „ŚWIATOWID” W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 6/12/EFU „OPTYMALIZACJA DOSTĘPU PRACOWNIKÓW DPU UDSC DO INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW – PROGRAM ROCZNY 2012 

 


Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na zmodernizowanie systemu informacji o krajach pochodzenia „Światowid” na potrzeby Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych oraz podręcznego księgozbioru UdSC mieszczących się przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców EFU „Optymalizacja dostępu pracowników DPU UdSC do informacji o krajach pochodzenia” nr  6/12/EFU. 

1.      Szczegółowy opis zadań w ramach planowanego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców 
         zamówienia stanowi załącznik nr 1 (162kB)  plik do niniejszego ogłoszenia. 
2.      Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2014 r. 
3.      Wymagania w stosunku do wykonawcy: 

Niezbędne: 
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie, polegające na realizacji, co najmniej 3 usług polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu oprogramowania bazodanowego, w tym co najmniej dwóch aplikacji zawierających możliwość wyszukiwania pełnotekstowego oraz co najmniej jednej, będącej służącej jako katalog biblioteczny. 

4.      W ofercie należy podać: całkowitą wartość zamówienia brutto w PLN (zawierającą    
            zadania wyszczególnione w Załączniku nr 1). 

5.      Termin przyjmowania ofert upływa: 5 marca 2014 r. 

Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: joanna.kowalska@udsc.gov.pl 
lub na adres pocztowy: 
BLiPZ 
Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa.  

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie
będą rozpatrywane. 

6.      Kryterium wyboru oferty: 

        Cena za realizację zamówienia wg podanych w Załączniku nr 1 kryteriów, wyrażona w  
złotych polskich. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty o raz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

7.    Do oferty należy dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadaną wiedzę i umiejętności wskazane w pkt 3. 

Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Urząd nie ma możliwości wypłacania zaliczek. 

Zlecenie przedmiotowego zamówienia będzie dokonywane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców - Program Roczny 2012. W związku z powyższym Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku:: 
gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
nie otrzymania lub opóźnienia w otrzymaniu decyzji o uruchomieniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację projektu.
Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym Wykonawcą, bez zapłaty wynagrodzenia, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie zostanie wykonany w terminie. 

8.      Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami: 
Pani Iwona Grudziąż, tel. 787 125 565  


Data wytworzenia: 2014-12-11 13:02 Autor: Administrator Data publikacji: 2014-12-11 13:02 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-11 Osoba modyfikująca: Administrator