Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń gospodarstwa domowego do budynku filtra epidemiologicznego w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej" (10.11.2015)

                                            

 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na  dostawę urządzeń gospodarstwa domowego do budynku powstającego filtra epidemiologicznego, realizowanego w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  • zakup urządzeń gospodarstwa domowego zgodnych ze specyfikacją techniczną przedstawioną w załączniku nr 1 oraz dostosowanych do wymiarów podanych na rysunkach - załączniki nr 2 i 3.

  • dostawa urządzeń wraz z dokumentacją przewidzianą dla danego urządzenia (w tym instrukcje obsługi oraz warunki gwarancji) do obiektu filtra epidemiologicznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdującego się na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19;

  • rozmieszczenie urządzeń zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego przedstawiciela UdSC oraz specyfikacją techniczną producentów poszczególnych elementów wyposażenia.

 

Montaż urządzeń nie należy do zadań Wykonawcy. Wszystkie dostarczone artykuły muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją, być pełnowartościowe i fabrycznie nowe, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów. Wymagany jest dokładny opis artykułów w Formularzu ofertowym,  stanowiącym załącznik nr 4.

 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 grudnia 2015 r.

 

Oferta powinna zawierać: opis oferowanego urządzenia, zawierający co najmniej jego nazwę, model, typ oraz nazwę producenta; jednostkową cenę netto i brutto w PLN oraz całkowitą wartość zamówienia netto i brutto w PLN. Cena oferty musi zawierać koszt transportu do budynku filtra epidemiologicznego na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19 oraz wszelkie koszty związane z rozmieszczeniem urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Oferta powinna zawierać informację o terminie realizacji zamówienia.

 

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

 

Termin przyjmowania ofert upływa: 16 listopada 2015 r., godz. 12:00


Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury VAT, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność nastąpi w dwóch transzach – pierwsza w wysokości ok. 15 % kwoty brutto, druga ok. 85 % kwoty brutto. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.


Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku, gdy  cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Ewelina Pietruczuk, tel. 22 60 154 13

 

Wynik zapytania ofertowego:

Z uwagi na brak ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, zamówienia nie udziela się.


Data wytworzenia: 2015-11-10 15:10 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2015-11-10 15:10 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-20 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka