Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń biurowych do budynku filtra epidemiologicznego w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ BIUROWYCH DO BUDYNKU FILTRA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU

KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

   

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na  dostawę urządzeń biurowych do budynku powstającego filtra epidemiologicznego, realizowanego w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

Przedmiotem zamówienia jest:

  • zakup urządzeń biurowych zgodnych ze specyfikacją techniczną przedstawioną w załączniku nr 1;

  • dostawa urządzeń wraz z dokumentacją przewidzianą dla danego urządzenia (w tym instrukcje obsługi oraz warunki gwarancji) do obiektu filtra epidemiologicznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdującego się na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19;

  • rozmieszczenie i montaż urządzeń zgodnie ze wskazówkami wyznaczonego przedstawiciela UdSC oraz specyfikacją techniczną producentów poszczególnych elementów wyposażenia, nie wliczając w to konfiguracji sieci związanej z podłączeniem do Internetu.

 

 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją, być pełnowartościowe i fabrycznie nowe, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju urządzeń. Wymagany jest dokładny opis artykułów w Formularzu ofertowym,  stanowiącym załącznik nr 2. Ostateczne kolory urządzeń muszą być ustalone z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

 

Termin realizacji zamówienia: do 11 grudnia 2015 r.

 

Oferta powinna zawierać: opis oferowanego urządzenia, zawierający co najmniej jego nazwę, model typ oraz nazwę producenta; jednostkową cenę netto i brutto w PLN oraz całkowitą wartość zamówienia netto i brutto w PLN. Cena oferty musi zawierać koszt transportu do budynku filtra epidemiologicznego na terenie ośrodka w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19 oraz wszelkie koszty związane z rozmieszczeniem i montażem urządzeń we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

 

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

 

Termin przyjmowania ofert: 13 listopada 2015 r., godz. 11:00


Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność nastąpi w dwóch transzach – pierwsza w wysokości ok. 15 % kwoty brutto, druga ok. 85 % kwoty brutto. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.


Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku  gdy  cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Ewelina Pietruczuk, tel. 22 60 154 13

 

Wynik zapytania ofertowego:

Zgodnie z pkt 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli Instytucja Realizująca nie otrzymała dwóch ważnych ofert, zapytanie należy powtórzyć. W związku z powyższym, z uwagi na otrzymanie jednej oferty, zapytanie na dostawę urządzeń biurowych zostanie powtórzone.


Data wytworzenia: 2015-11-06 14:04 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2015-11-06 14:04 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-16 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka