Zapytanie ofertowe na dostawę walizek z grawerem - w związku z realizacją projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej"

 

                                                                                          

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na dostawę walizek z grawerem, realizowanego w ramach projektu KIK/02 "Budowa filtra epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej", finansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz z budżetu państwa.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk walizek zgodnie z następującą specyfikacją:

- wymiary: 55 x 40 x 20 cm (+/-5 cm)

- materiał wykonania: poliwęglan lub ABS z poliwęglanem lub ABS

- 4 koła, obrotowe 360 stopni

- wysuwana rączka

- minimum 1 uchwyt

- wewnątrz podszewka

- pasy stabilizujące bagaż

- zamek szyfrowy

- waga: maksymalnie 3,2 kg

- opcjonalnie: kieszeń na laptopa

- kolor: do uzgodnienia z Zamawiającym

- grawer: logo Swiss Contribution zgodnie z Wytycznymi ws. informacji i promocji:

 https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/wez-udzial-w-promocji/zasady-promocji/#Logo dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

Artykuły muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe, spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy.

 

Termin realizacji zamówienia i dostarczenia faktury: do 18 grudnia 2015 r.

 

Oferta powinna zawierać: jednostkową cenę brutto i netto w PLN oraz całkowitą wartość zamówienia brutto i netto w PLN. Cena oferty musi zawierać koszt transportu do siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Koszykowa 16.

 

Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.

 

Termin przyjmowania ofert upływa:  11 grudnia 2015 r., godz. 9:00


Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: fundusze@udsc.gov.pl

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność nastąpi w dwóch transzach – pierwsza w wysokości ok. 15 % kwoty brutto, druga ok. 85 % kwoty brutto. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.


Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielenia wybranemu Wykonawcy zamówienia, w przypadku  gdy  cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Osoby wyznaczone do kontaktu z Wykonawcami:

Ewelina Pietruczuk, tel. 22 60 154 13

 

Wynik zapytania ofertowego:

W dniu 11 grudnia br. dokonano wyboru oferty. Ponieważ kryterium wyboru oferty była cena, realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie ANB sp. z o.o. ul. Nowy Rynek 5 62-002 Suchy Las, której oferta jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymagania postawione w zapytaniu ofertowym.

 

 


Data wytworzenia: 2015-12-09 14:25 Autor: Ewelina Pietruczuk Data publikacji: 2015-12-09 14:25 Osoba udostępniająca na stronie: Ewelina Pietruczuk Data ostatniej modyfikacji: 2015-12-11 Osoba modyfikująca: Julia Bielecka