Dyrektor: Bożena Sadowska

Tel.: (22) 60 175 75

Fax: (22) 627 06 79

E-mail: b.prawne@udsc.gov.pl

Struktura:

– Zespół Pomocy Prawnej

– Wydział Legislacyjny

Do zakresu działania Biura Prawnego należy:

1)   zapewnienie zgodności przygotowywanych w Urzędzie projektów aktów prawnych i umów międzynarodowych z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej oraz udział w ich uzgadnianiu;

2)   współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy opracowywaniu projektów założeń projektów ustaw;

3)   koordynowanie procesu opracowywania stanowisk Szefa Urzędu do przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i uzgodnień międzyresortowych projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów normatywnych i pozostałych dokumentów rządowych, przygotowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz projektów stanowisk Rządu wobec projektów ustaw;

4)   nadzorowanie terminowości opracowywania projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych pozostających we właściwości Szefa Urzędu i stanowisk, o których mowa w pkt 3;

5)   udział w posiedzeniach komisji prawniczej w Rządowym Centrum Legislacji;

6)   wykonywanie zadań z zakresu pomocy prawnej, w tym:

a)  wykonywanie zastępstwa procesowego Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi,

b)  sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym Urzędu,

c)  opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych przez Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu;

7)   obsługa parlamentarna Szefa Urzędu i jego Zastępców;

8)   koordynowanie procesu opracowywania stanowisk Szefa Urzędu do dokumentów przekazywanych w ramach toczących się postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

9)   prowadzenie rejestru zarządzeń wydawanych przez Szefa Urzędu;

10)  opiniowanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu;

11)  prowadzenie ewidencji porozumień zawartych przez Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu.