Biuro Szefa Urzędu

Dyrektor: Tomasz Cytrynowicz
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Brynkiewicz

Sekretariat:
Fax: (22) 60 174 22
Kontakt: (47) 72 176 75

Struktura:

  • Wydział Współpracy Międzynarodowej
  • Wydział Analiz i Statystyk Migracyjnych
  • Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  • Wydział Koordynacji Projektów
  • Wydział Zapewnienia Finansowania Projektów

 

Do zakresu działania Biura Szefa Urzędu należy:
1) obsługa kontaktów Szefa Urzędu oraz Zastępców Szefa Urzędu z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie;
2) inicjowanie, koordynowanie oraz realizowanie zadań w zakresie współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi, instytucjami międzynarodowymi, agencjami Unii Europejskiej oraz urzędami imigracyjnymi innych państw, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
3) przygotowywanie stanowiska Szefa Urzędu lub koordynowanie jego opracowywania w zakresie dokumentów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;
4) prowadzenie obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych;
5) opiniowanie pod względem merytorycznym wniosków o przyjęcie delegacji zagranicznych przez inne komórki organizacyjne Urzędu oraz organizowanie przyjmowania delegacji zagranicznych zapraszanych przez Szefa Urzędu lub Dyrektora Generalnego Urzędu;
6) opracowywanie i udostępnianie danych statystycznych z rejestrów prowadzonych przez Szefa Urzędu;
7) opracowywanie, w oparciu o dane statystyczne, o których mowa w pkt 6, analiz tematycznych na potrzeby Szefa Urzędu;
8) inicjowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień dotyczących polityki migracyjnej państwa;
9) gromadzenie informacji i opracowywanie analiz, prognoz i materiałów informacyjnych dotyczących sytuacji migracyjnej w kraju i za granicą;
10) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą w zakresie spraw migracyjnych, w szczególności analizy danych dotyczących migracji zagranicznych;
11) koordynacja działań krajowego punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej;
12) sporządzanie zestawień danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i innych rejestrach prowadzonych przez Szefa Urzędu oraz ich udostępnianie, na wniosek uprawnionych organów;
13) obsługa informacyjna i prasowa Szefa Urzędu i Zastępców Szefa Urzędu;
14) przygotowywanie opinii i ekspertyz w sprawach należących do zakresu działania Szefa Urzędu;
15) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projektów pism, o których mowa w § 3 pkt 4, jeśli ich przygotowanie wymaga koordynacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu;
16) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Szefa Urzędu oraz koordynowanie tej współpracy, w sytuacji gdy wykracza ona poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej Urzędu;
17) wykonywanie zadań z zakresu przestrzegania praw człowieka i zagadnień pokrewnych w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
18) pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie udzielania organom, instytucjom i organizacjom krajowym oraz międzynarodowym informacji statystycznych, zgodnie z właściwością Szefa Urzędu;
19) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem stroną internetową Urzędu i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu;
20) koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków z funduszy zagranicznych oraz realizacją projektów finansowanych z tych środków we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;
21) analizowanie możliwości pozyskiwania przez Urząd środków pochodzących z funduszy zagranicznych;
22) opiniowanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zasadności udziału Urzędu w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych;
23) przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
24) sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy zagranicznych pod względem formalnym i finansowym;
25) monitorowanie zagrożenia wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
26) opracowywanie stanowisk do programów wieloletnich i rocznych instrumentów finansowych, w zakresie właściwości Szefa Urzędu;
27) koordynowanie działań związanych z planowaniem budżetu Urzędu oraz rezerwy celowej na potrzeby finansowania projektów realizowanych w oparciu o fundusze zagraniczne;
28) wypełnianie obowiązków związanych z rozliczaniem i sprawozdawczością finansową oraz merytoryczną projektów realizowanych w ramach funduszy zagranicznych;
29) realizowanie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wdrażanych projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
30) współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych;
31) planowanie, inicjowanie, koordynowanie oraz rozwój procesów usprawniających komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Urzędu;
32) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz koordynowanie realizacji wniosków w sytuacji, gdy wniosek dotyczy właściwości dwóch lub więcej komórek merytorycznych;
33) prowadzenie sekretariatów Szefa Urzędu, Zastępców Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu.