Dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczeń edukacyjnych w Ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce

Znak sprawy:  31/DOSTAWA MEBLI-2/PN/18

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
wartość:
 poniżej 144 000 euro
termin składania ofert: 18.10.2018 r.  godz. 11:00

Miejsce składania i otwarcia ofert: Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. TABOROWA 33, 02-699 Warszawa

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:

Zad. częściowe nr 1 i 2: nr 3/1-2015/BK-FAMI „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej - Dębaku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”,

Zadanie częściowe nr 3:  nr 8/1-2015/BK-FAMI „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji – „Bezpieczna przystań”


Data wytworzenia: 2018-10-09 13:01 Autor: Ewa Smęt Data publikacji: 2018-10-09 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Smęt Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-14 Osoba modyfikująca: Ewa Smęt